Villkor

De här villkoren (tillsammans med informationen och policyerna på webbplatsens kundtjänstsidor och andra dokument som nämns i de här villkoren) (”Villkor”) fastställer de lagliga villkoren som gäller när du använder vår webbplats http://www.bellos.se eller några av dess underdomäner och andra webbplatser som drivs av oss eller å våra vägnar, liksom applikationer för mobila enheter eller datorer som utvecklats av oss eller å våra vägnar (tillsammans avser ”Webbplatserna” och ”Webbplatsen” allt eller något av detta) samt andra tjänster som vi tillhandahåller (”Tjänsterna”).
Läs noggrant igenom de här Villkoren och se till att du förstår dem innan du använder Tjänsterna. Observera att när du använder Tjänsterna samtycker du till att åtlyda de här villkoren. Om du inte godkänner Villkoren kommer du inte att kunna använda Tjänsterna och du bör omedelbart lämna Webbplatsen. Om du fortsätter att använda Webbplatsen eller beställer produkter tolkar vi det som att du godkänner de här Villkoren.
1) Att förstå Villkoren
När vissa ord eller fraser används i de här Villkoren har de en specifik betydelse (de brukar kallas för definierade termer). Du känner igen de här definierade termerna då de börjar med stor bokstav (även när de förekommer mitt i en mening). Då en definierad term används, har den betydelsen som anges i paragrafen i de här Villkoren där den definierades (du kan hitta de här betydelserna genom att titta på meningen där den definierade termer står inom parentes och citationstecken).
När vi skriver ”vi”, ”oss” eller ”vår” avser vi Bilb AB. När vi skriver ”du”, ”dig” eller ”din” avser vi dig, personen som använder Tjänsterna.
Vi har använt rubriker för att hjälpa dig att förstå de här Villkoren och för att enklare kunna hitta informationen. Vi kommer inte att spara kopior på kontrakten mellan oss och dig gällande Tjänsterna vi tillhandahåller, eller mellan dig och Partnerna gällande försäljningen av produkterna, så vi rekommenderar att du skriver ut och sparar en kopia av de här Villkoren (men tänk på att vi kan ändra de här Villkoren då och då så kolla Webbplatsen regelbundet, och varje gång du använder Tjänsterna för att beställa produkter, för att försäkra dig om att du förstår de lagliga villkoren som gäller vid just det tillfället).
2) Om oss
VIKTIGT: Om du köper produkter från en butik eller ett märke som listas i slutet av paragraf 20 (”Utvalda partners”) så kan ytterligare / andra villkor gälla för dig i denna paragraf. Se paragraf 20 nedan.
Vi är Bilb AB och det är vi som driver Webbplatsen. Vi är ett företag som är registrerat i Sverige, med huvudkontor på Emmy Rappes Gata 3, 113 68, Stockholm, Sweden. Vårt registrerade företagsnummer är 559414-6713.
Vi, tillsammans med vissa av våra samarbetspartners, tillhandahåller tjänster via Webbplatsen. Ytterligare information om Tjänsterna vi tillhandahåller finner du i paragraf 3 nedan. När du köper produkter via Webbplatsen köper du dem från externa tredje parts återförsäljare (”Partner”), vilka anges på Webbplatsen. Det är viktigt att du förstår att köpkontraktet för produkterna är mellan dig och relevant partner. Vi agerar ombud å våra Partners vägnar och dessa Partner har principalansvar. Du köper inte produkterna från oss. Relevant Partner har gett oss befogenhet att ingå avtalet å deras vägnar, men vi är inte en del av det kontraktet och du köper inte produkterna av oss eller via oss som ombud. Mer information om produkterna, Partnerna och kontraktet mellan dig och Partnern i samband med ditt köp av produkterna finns att läsa i paragraf 5, 6 och 7 nedan.
3) Våra tjänster
Tjänsterna vi erbjuder låter dig söka igenom Webbplatsen och köpa produkter från ett stort antal Partner-butiker och -märken från hela världen. Som del av Tjänsterna tillhandahåller vi även en del extratjänster, såsom att ordna med leverans av produkterna och förse dig med kundtjänst. Den specifika BELLOS-enheten som sköter sådana tjänster beror på var du befinner dig. Det specifika företaget i koncernen som hanterar din betalning beror på din plats. Om du befinner dig inom EU kommer din betalning hanteras av Bilb AB. Notera att i enlighet med ovan ingår du kontrakt för köpet med den relevanta Partnern. Det innebär att det är Partnern (inte vi) som har lagligt ansvar att sälja produkten till dig.
Observera att leveranstjänsten tillhandahålls av oss till dig och därför ingår du ett kontrakt för leveranstjänster tillhandahållna av oss för att förse dig med produkter å våra Partners vägnar. Vi kan ta ut en avgift för den här tjänsten och det kommer att visas i kassan och innan du köper produkten. Ditt kontrakt med oss har slutförts när produkten har levererats till dig av vår kurir eller har hämtats av dig hos en Partner.
För att kunna använda Tjänsterna måste du vara över 18 år.
4) Vårt ansvar gentemot dig i samband med Tjänsterna
Om vi, när vi tillhandahåller Tjänsterna till dig, inte följer Villkoren, ska vi hållas ansvariga för förlust och skador du förorsakas som är ett förutsebart resultat av vår överträdelse av de här Villkoren eller vårdslöshet från vår sida. Vi ska dock inte hållas ansvariga för förlust eller skador som inte är förutsebara. Förlust eller skador är förutsebara om det var en uppenbar följd av vår överträdelse eller om det betraktades av dig och oss vid tiden du började använda Tjänsterna. Vi undantar eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar för:
(a) dödsfall eller personskada som orsakats av vårdslöshet från vår sida;
(b) bedrägeri eller bedräglig oriktig framställning;
(c) annat ansvar som inte kan begränsas enligt lag.
5) Produkterna
Vi försöker vara så korrekta som möjligt i beskrivningen av produkterna som visas på Webbplatsen. Då beskrivningarna grundas på information vi får från Partnerna (som förblir ansvariga för dem) kan vi inte garantera att alla uppgifter alltid är korrekta, kompletta eller felfria. Kontakta vår kundtjänst om du vill ha mer information om en produkt. Bilderna på produkterna på Webbplatsen är endast i illustrativt syfte, och även om vi alltid försöker visa färgerna så exakt som möjligt kan vi inte garantera att din dator visar bilderna på ett sätt som korrekt återspeglar produktens verkliga färger.
Våra Partners får inte erbjuda defekta varor eller produkter av lägre kvalitet än motsvarande marknadsstandarder till försäljning på hemsidan. Om en vara du beställt inte motsvarar beskrivningen, är defekt eller av lägre kvalitet kan du returnera den till oss så kommer vi ordna returen med Partnern. När varan mottagits av relevant Partner kommer du få full återbetalning av den felaktiga varan, alternativt en rabatt, ersättning eller reparation av varan där tillämpligt, enligt vår bedömning som sker från fall till fall. Vi kommer återbetala dig för tillämpliga leveransavgifter och skäliga kostnader som uppstår vid retur av produkten (vi kommer meddela dig om produkterna kommer hämtas hos dig eller om du själv måste arrangera returen). Vi hänvisar till sektion 10 nedan för detaljer om hur man returnerar.
Som kund har du lagliga rättigheter i samband med produkter som är defekta eller inte stämmer överens med beskrivningen. Du kan få råd om dina lagliga rättigheter från din lokala ombudsman eller konsumentverket. Inget i de här Villkoren påverkar de här lagliga rättigheterna.
Produkterna som säljs av Partnerna är endast avsedda för privat bruk. Du samtycker till att inte använda produkterna i kommersiella syften eller affärs- eller återförsäljningssyften. Dessutom samtycker du till att inte exportera, återexportera eller på annat sätt överföra produkterna till länder eller territorier som är mål för omfattande handelsförbud eller sanktioner eller parter som finns med på USA:s finansdepartements lista över speciellt angivna medborgare och blockerade personer eller EU:s Samlade lista över finansiella sanktioner. Varken vi eller våra Partners ska hållas ansvariga gentemot dig för förlust av intäkt, förlust av affärer, avbrott i affärer eller förlust av affärsmöjligheter.
6) Bilb AB Partners
VIKTIGT: Om du köper produkter från märken eller butiker som listas i slutet av paragraf 20 (”Utvalda partners”) nedan kan ytterligare / andra villkor gälla för dig. Se paragraf 20 nedan.
Såsom förklarats ovan ingås kontraktet för köpet av produkterna mellan dig och den relevanta Partnern. Vi agerar ombud och är auktoriserade av den relevanta Partnern för att slutföra kontraktet å dennes vägnar, men vi utgör ingen part i kontraktet och du köper inga produkter direkt från oss eller via oss som ombud.
Om du använder kryptovaluta för att betala för din beställning kommer du att omdirigeras till vår partner, TripleA, för att slutföra ditt köp. Din betalning till TripleA ska till fullo uppfylla din betalningsskyldighet avseende ditt köp från Bilb AB.
När du köper produkter via Webbplatsen kommer vi att få betalning från dig och hålla dessa pengar på uppdrag av den relevanta Partnern, innan vi överför det relevanta beloppet till Partnern när produkterna har tillhandahållits dig.
Vi kräver att alla Partners som använder Webbplatsen har och upprätthåller rimliga affärspolicyer som uppfyller våra egna affärspolicyer. Vi kan dock inte ta ansvar för Partnernas affärspolicyer. Om du är missnöjd med produkten eller tjänsten du har mottagit från en Partner bör du kontakta oss så kommer vi att upprätta kontakt med relevant Partner för att försöka lösa ärendet.
Mer information om Partners och produkterna de erbjuder finns på sidan Hur du handlar.
7) Beställningar, priser och betalning
VIKTIGT: Om du köper produkter från Utvalda partners kan ytterligare / andra villkor gälla för dig i denna paragraf. Se paragraf 20 nedan.
I paragrafen om hur du betalar på sidan Hur du handlar förklarar vi steg för steg hur du beställer.
Genom att slutföra köpet i kassan och göra en beställning genom att klicka på ”Beställ” i kassan, erbjuder du dig att köpa produkten från den relevanta Partnern (och inte direkt från oss). Din beställning av produkterna är underställd de här Villkoren som är inkluderade i kontraktet mellan dig och den relevanta Partnern. Alla beställningar är underställda tillgänglighet och bekräftelse av orderpriset, och vi kan behöva avboka beställningen (eller en del av din beställning) om produkten antingen inte finns tillgänglig eller inte finns tillgänglig till beställningspriset som bestäms av relevant Partner. Om en vara som du beställt är slutsåld kan Bilb AB köpa och lägga en beställning för samma vara hos en annan partner för din räkning. Om Bilb AB gör en sådan beställning för din räkning kommer vi att meddela dig via e-post. Efter att ha ingått kontraktet för produkterna med Partnern är Partnern lagligt skyldig att förse dig med varor som är i enlighet med kontraktet. Ägarskapet av den köpta produkten kommer att överföras till dig när din beställning har skickats. Partnern och/eller Bilb AB (i förekommande fall) ansvarar för produkten tills den levererats till dig på den adress du angett när du gjorde beställningen.
För att beställa produkter måste du vara över 18 år och ha en giltig betalningsmetod (se paragraf (c) nedan för information om godtagbara betalningsmetoder). Genom att göra en beställning lovar du att alla uppgifter du lämnar är sanna och korrekta, att du är över 18 år, att du har tillstånd att använda den valda betalningsmetoden för att göra beställningen och att du har tillräckligt med pengar på det aktuella kontot för att täcka kostnaden av beställningen.
Webbplatsen låter dig granska din beställning och rätta eventuella fel innan du slutför köpet. Ta dig tid att läsa och gå igenom beställningen på varje sida i beställningsprocessen då du är ansvarig för att se till att informationen du anger är korrekt (till exempel, rätt produkter, antal, storlek, färg, etc.).
(a) Upprättande av kontrakt mellan dig och Partnern
Partnerns identitet visas på orderbekräftelsesidan när du gör en beställning. När du gör en beställning kommer du få ett bekräftelsemejl på din beställning. Kontraktet mellan dig och Partnern skapas när vi skickar detta bekräftelsemejl. Alla beställningar är underställda tillgänglighet och bekräftat orderpris, och vi kan behöva avboka din beställning (eller en del av din beställning) om produkten antingen inte finns tillgänglig eller inte finns tillgänglig till beställningspriset. Om en vara som du beställt är slutsåld kan Bilb AB köpa och lägga en beställning för samma vara hos en annan partner för din räkning. Om Bilb AB gör en sådan beställning för din räkning kommer vi att meddela dig via e-post. Bekräftelsemejlet innehåller en beskrivning av produkterna i beställningen och viss annan information om dina rättigheter att annullera kontraktet mellan dig och Partnern (se paragraf 10 nedan för mer information om dina rättigheter att annullera kontraktet).
(b) Priser och tillgång
Vi försöker alltid att garantera att alla uppgifter, beskrivningar och priser som visas på Webbplatsen är korrekta, men då vi får denna information från våra Partners kan fel förekomma. Om vi upptäcker ett fel i prissättningen av någon produkt som du har beställt kommer vi meddela dig om detta snarast möjligast och, å Partnerns vägar, ge dig möjlighet att på nytt bekräfta din beställning med rätt pris eller annullera den. Om vi inte kan kontakta dig kommer din behandling att annulleras. Om du annullerar den och redan har betalat för produkterna kommer du att återbetalas så snart som möjligt.
Om du besöker Webbplatsen från Storbritannien eller ett EU-land är produktpriserna som visas på Webbplatsen från Partners inom EU inklusive momsen som debiteras av relevant Partner. Fraktkostnader är inte inkluderade i priserna utan läggs till i kassan. Frakten (som inkluderar moms som debiteras av oss) kommer att variera beroende på produkterna som du har beställt och på din leveransadress. Se paragrafen ”Leveransinformation” på sidan för Beställning och leverans för mer information. Fraktkostnaden för din beställning kommer klart och tydligt att visas i kassan innan du gör din beställning (och är inkluderad i det ”Totalbelopp” som visas på sammanfattningssidan för beställningen).
Beroende på din leveransadress kan olika skatteregler och ytterligare avgifter gälla. Om leveransen sker från en Partner utanför ditt territorium kan du vara tvungen att behöva betala tullavgifter då du tar emot produkterna. Vi kommer att meddela dig under betalningsprocessen i kassan om tullavgifterna är inkluderade eller om du måste betala dem när du tar emot produkterna. Om de inte är inkluderae har varken vi eller Partnern någon kontroll över dessa avgifter och vi kan då inte upplysa dig om beloppet. Du ansvarar för betalningen av sådana tullavgifter och skatter som inte är inkluderade. Kontakta ditt lokala tullkontor för mer information innan du gör din beställning. Du finner även mer information i paragrafen ”Skatter och avgifter” på vår sida Beställningar och frakt.
För kunder i USA debiterar Bilb AB försäljnings- och användarskatt i alla stater. Bilb AB debiterar ingen försäljnings- och användarskatt vid internationella köp. För stater som lägger på försäljnings- eller användarskatt kan ditt köp vara underställt användarskatt såvida det inte specifikt är undantaget skatter. Många stater kräver att kunder skickar in en försäljnings-/användarskattedeklaration i slutet av året för att rapportera alla beskattningsbara köp som inte beskattats, för att betala skatt för de köpen. För mer information, kontakta din skattemyndighet.
Observera att om du returnerar en vara kommer skatterna och tullavgifterna att återbetalas till dig om de inkluderats i köppriset från början. Om de inte inkluderades måste du kräva avgiften direkt från ditt lokala tullkontor.
(c) Betalning
Se paragrafen ”Vilka betalningsmetoder godtar ni?” i våra Vanliga frågor för information om tillgängliga betalningsmetoder. När du skickar in din beställning utför vi en förauktoriserad standardkontroll av din betalningsmetod å den relevanta Partnerns vägnar. Produkterna kommer inte att skickas förrän uppgifterna du angett har verifierats. För information om när din betalning kommer att dras från ditt konto, se ”När dras betalningen från mitt kort?” i paragrafen Vanliga frågor.
Bilb AB eller något av dess dotterbolag att hantera betalningstjänster.
Om du använder kryptovaluta för att betala för din beställning kommer du att omdirigeras till vår partner, TripleA, för att slutföra ditt köp. Din betalning till TripleA ska till fullo uppfylla din betalningsskyldighet avseende ditt köp från Bilb AB.
I det osannolika fallet att vi eller partnern upptäcker något problem medan vi behandlar din beställning kommer vi att kontakta dig och kan begära mer information för att försöka lösa problemet.
Vi förbehåller oss rätten att inte skicka din beställning till Partnern, och Partnern förbehåller sig rätten att inte godkänna din beställning om, till exempel produkten som beställts är slut i lagret, har tagits bort ur sortimentet eller av annan anledning inte finns tillgänglig, eller om vi inte kan auktorisera din betalning eller om du inte uppfyller kriterierna (t.ex. om du är under 18 år).
8) Leverans
Det uppskattade leveransdatumet för dina produkter anges i beställningens bekräftelsemejl. Om du inte får något uppskattat leveransdatum från oss kommer vi att leverera beställningen inom 30 dagar efter expedieringsdatumet. Vi (och inte Partnern) tillhandahåller leveranstjänsten och vi kommer att försöka se till att din beställning levereras enligt det uppskattade datumet om sådant angetts, men det kan uppstå omständigheter som gör att leveransen försenas på grund av händelser som ligger bortom vår kontroll (se paragraf 15 för mer information). Om detta sker kommer vi att försöka ordna så att dina produkter levereras så snabbt som möjligt, men vi ska inte hållas ansvariga för förluster som orsakats på grund av sådan försening.
Leveranstider kan variera beroende på produktens tillgänglighet och din leveransadress. Leveranstider, inklusive för leverans samma dag, är uppskattade tider och kan inte garanteras. Produkterna kommer att levereras direkt till dig av Partnern så din beställning kan komma i många olika leveranser vid olika tider.
Om det inte finns någon på adressen du angav som kan skriva under beställningen kommer vår leveranspartner att lämna ett meddelande och du måste kontakta dem för att ordna med leveransen på nytt.
Under vissa omständigheter kan vår leveranspartner erbjuda följande alternativ i samband med din leverans: (a) krav på signatur: ta bort kravet på signatur vid leverans; och/eller (b) lämna paketet hos en granne: ändra leveransen till en granne (”On Demand Delivery Service”). Genom att välja att få din order levererad via On Demand Delivery Service accepterar du att FARFETCH frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada som orsakas av leverans som sker enligt din begäran.
Läs även vår information på sidan för Beställning och leverans. Här finner du viktig information om din beställning och dess leverans.
Vi erbjuder även alternativet att hämta din beställning på en upphämtningsplats. Se vår paragraf för Click & collect för mer information.
9) Internationell leverans
På sidan Beställningar och frakt hittar du information om länder vi levererar till. För vissa internationella destinationer förekommer begränsningar på en del produkter, så gå noggrant igenom informationen på sidan innan du gör din beställning.
Om du köper produkter som ska levereras till en internationell destination kan din beställning vara underställd tullavgifter och skatter som tillämpas när paketet når destinationen. Se paragraf 7(b) (ovan) för mer information om avgifter och skatter. Du måste uppfylla alla gällande lagar och föreskrifter i landet dit produkten ska levereras. Vi ska inte hållas ansvariga om du bryter mot sådan lag.
10) Returer & avbeställningar

Returpolicy

Vi accepterar returer inom 14 dagar från det att din beställning levererats.
Returnerade varor måste uppfylla villkoren i vår returpolicy:
 • Varorna måste vara oanvända och oskadda, med samtliga etiketter intakta och originalförpackningen inkluderad
 • Skor och accessoarer måste returneras tillsammans med märkets originalkartong och dust bag, om du försetts med detta, och placeras inuti en skyddande yttre kartong inför returen
 • När du provar skor, se till att inte göra märken på sulorna eller skada skokartongen
 • Om varan har en säkerhets- eller märkesetikett från Bilb AB måste den returneras med etiketten på dess ursprungliga plats
 • Beauty-produkter och kosmetika måste returneras i oöppnat och oanvänt skick, och eventuell försegling av förpackningen måste vara intakt
 • Strumpor, underkläder och badkläder måste returneras med fastsatt hygienskydd och, där möjligt, i oöppnad och oskadad produktförpackning
 • Underkläder och badkläder får endast provas över dina egna underkläder. Vi godtar inte returer av varor som har burits eller är smutsiga
 • Munskydd/ansiktsmasker: med hänsyn till varans natur godtar vi ej returer av dessa, såvida varan inte var felaktig eller skadad vid leverans
 • Smycken måste returneras i samma skick som de levererades i, tillsammans med alla märkesförpackningar och inkluderade dokument
 • Made-to-order: dessa varor kan ej returneras eftersom de skapats enligt dina preferenser, såvida varan inte var felaktig eller skadad vid leverans
Vissa Beauty-varor som innehåller farliga eller brandfarliga material (t.ex. parfymer, aerosoler, sprejer, eteriska oljor, syrehaltiga ingredienser, brun-utan-sol, nagellack och nagellacksborttagning) kan utgöra en risk vid förvaring, hantering eller transport. På grund av dessa varors karaktär kan de ej returneras. Kontakta store@bellos.se vid frågor.
Var försiktig när du provar dina köp och returnera dem i samma skick som du mottog dem i. Returer som inte uppfyller villkoren i returpolicyn kommer inte accepteras.
För att ge dig som kund en bättre shoppingupplevelse erbjuder vi flexibla returer. Vi övervakar antalet returer och förbehåller oss rätten att stänga ditt BELLOS-konto eller begränsa framtida beställningar om dina returer strider mot vår returpolicy.
Avboka en beställning i enlighet med CCR
Beroende på var du bor kan det även vara möjligt för dig att avboka din beställning i enlighet med CCR (Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013). Om du vill avboka din beställning måste du meddela oss inom 14 dagar från det att din beställning levererades, med en av metoderna nedan. Ha i åtanke att när du meddelat oss står du för kostnaden och arrangemanget av att skicka tillbaka varan till Bilb AB-märket eller partnerbutiken den beställdes från.
Läs våra villkor för mer information om att avbryta en beställning i enlighet med CCR.
För att avbryta ett beställningskontrakt bör du helst meddela oss så här:
 • Maila store@bellos.se (ange namn, adress och ordernummer); eller
 • Genom att färdigställa och returnera detta formulär till adressen som specificerats i formuläret.
Vi hänvisar till vår Returpolicy för information om returer och vår kostnadsfria returtjänst. För information om hur du avbokar din beställning i enlighet med CCR, se nedan.
Observera att i vissa fall kan Partnern neka returen av en produkt och Bilb AB (eller något annat företag i koncernen) kan, efter eget omdöme, välja att köpa produkten från dig. Du samtycker då till att äganderätten av sådan produkt automatiskt kommer att flyttas över till FARFETCH (eller relevant företag inom koncernen) då Bilb AB (eller relevant företag inom koncernen) väljer att köpa sådan produkt från dig.
Annullering enligt Consumer Contracts Regulations
Beroende på var du bor så kan du även välja att annullera din beställning i enlighet med CCR (Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013 (”CCRs”) eller motsvarande konsumentlag inom EU. Detta innebär att du under en viss period kan meddela oss att du vill annullera beställningen om du ångrar dig eller av annan anledning bestämmer dig för att du inte vill behålla produkterna. När produkterna returnerats till relevant Partner kommer du få full återbetalning, inklusive de ursprungliga fraktkostnaderna. Du är dock ansvarig för att ordna med och stå för alla kostnader för returneringen av din beställning till Partnern. Notera att vår kostnadsfria returtjänst (se Bilb AB returpolicy) ej är tillgänglig för beställningar som avbokas i enlighet med CCR.
Så här avbokar du en beställning i enlighet med CCR: Förutom för vissa typer av produkter som fastställs i Returpolicyn kan du annullera kontraktet när som helst innan din beställning har levererats och upp till 14 dagar efter, med början på dagen efter att du mottagit produkten (”ångerfrist”).
För att annullera kontraktet måste du klart och tydligt meddela oss, helst:
 • Via att maila store@bellos.se. Du måste uppge ditt namn, adress och beställningsreferens; eller
 • Genom att fylla i och returnera ångerblanketten i slutet av denna paragrafoch skicka den till adressen som finns angiven på blanketten.
Om du annullerar en beställning (eller del av en beställning) under ångerfristen måste du returnera produkten/produkterna inom 14 dagar efter dagen du meddelat oss om annulleringen och försäkra dig om att varan/varorna uppfyller villkoren i vår Returpolicy.
Om du annullerar ett kontrakt mellan oss inom ångerfristens 14 dagar kommer vi att behandla återbetalningen till dig så snart som möjligt. I vilket fall som helst kommer din återbetalning att slutföras inom 14 dagar efter dagen då Partnern mottagit din retur, eller om tidigare, dagen då vi mottagit bevis på att du returnerat produkten till relevant Partners adress. Notera att du är skyldig att stå för hela kostnaden i samband med retur av varan/varorna till Partnern.
Mall ånger-/avbokningsformulär
(Fyll i och returnera detta formulär endast om du vill frånträda avtalet)
Till: To: Bilb AB, Emmy Rappes Gata 3, 113 68, Stockholm, Sverige.
Jag/Vi meddelar härmed att Jag/Vi säger upp Mitt/Vårt köpeavtal för följande varor/för tillhandahållande av följande tjänst
*Vänligen ta bort vad som är lämpligt
Beställd (datum):
Mottagen (datum):
Namn på kund(er):
Adress till kund(er):
Kundens/kundernas underskrift (endast om formuläret skickas som papper):
Datum:
För information om att returnera via vår kostnadsfria returtjänst hänvisar vi till vår Returpolicy.
11) Vår Webbplats
Den här paragrafen fastställer reglerna som gäller när du använder Webbplatsen (vare sig du använder den för att köpa produkter eller bara navigera bland våra sidor). Genom att använda Webbplatsen samtycker du till dessa regler. Om du inte samtycker till dessa regler, har du inte rätt att använda Webbplatsen och bör lämna den omedelbart.
(a) Tillgång till Webbplatsen
Webbplatsen är gratis och du ansvarar för att du har vad som krävs för att kunna gå in på Webbplatsen. Du är även ansvarig för att se till att alla personer som går in på Webbplatsen via din internetanslutning är medvetna om dessa Villkor, och att de följer dem.
Tillgång till Webbplatsen tillåts på en tillfällig grund och inkluderar inte kommersiellt användande av Webbplatsen eller dess innehåll. Du får inte reproducera, kopiera och/eller utnyttja Webbplatsen för några kommersiella syften utan skriftligt samtycke.
Vi förbehåller oss rätten att ta bort eller ändra Webbplatsen utan meddelande och, från tid till annan, kan vi begränsa åtkomsten till hela eller delar av Webbplatsen. Vi har inget ansvar gentemot dig om, av någon anledning, Webbplatsen inte är tillgänglig vid något tillfälle eller under en viss period.
När du besöker Webbplatsen och/eller skickar in en beställning kommunicerar du med oss elektroniskt och du godkänner att alla avtal, meddelanden, yppanden och andra kommunikationer som vi skickar till dig elektroniskt (vare sig det är från oss eller å Partnernas vägnar) uppfyller lagliga krav på samma sätt som skriftlig kommunikation.
(b) Ditt uppförande
Du får inte använda Webbplatsen på något sätt som orsakar, eller möjligen kan orsaka, att Webbplatsen eller tillgång till den störs, skadas eller försämras på något sätt.
Du förstår att du är ansvarig för all elektronisk kommunikation och innehåll som skickas från din dator till oss och du får bara använda Webbplatsen för lagenliga ändamål.
Du får inte använda Webbplatsen för något av följande:
På något sätt som bryter mot gällande lokala, nationella eller internationella lagar eller föreskrifter.
På något sätt om är olagligt eller bedrägligt, eller har något olagligt eller bedrägligt syfte eller effekt.
Att skicka, använda eller återanvända material som är: (i) lagligt, förolämpande, smädligt, oanständigt, nedsättande, obscent eller hotfullt och/eller (ii) som bryter mot upphovsrätt, varumärke, förtroende, sekretess eller någon annan rätt, och/eller (iii) andra skador gentemot tredje parter, och/eller (iv) stötande, och/eller (v) som består av eller innehåller virus, politiska kampanjer, kommersiell värvning, kedjebrev, massbrev eller ”spam”.
Att orsaka skada, störningar, olägenheter eller onödig ängslan.
Att bryta mot de här bestämmelserna utgör ett brott i enlighet med den engelska lagen Computer Misuse Act 1990. För att uppfylla gällande lagstiftning eller den allmänna ordningen kommer vi att rapportera alla sådana brott till relevanta myndigheter och ge dem din identitet.
Om du bryter mot Villkoren och/eller villkoren för någon Tredje parts Produkt eller Tjänst ska du betala fullt skadestånd till oss för alla kostnader, utgifter, ersättningar, skador och förluster (exklusive indirekta förluster eller bi- eller följdförluster), inklusive ränta, böter och advokatkostnader eller liknande samt utgifter som vi, och/eller något företag i vår koncern, ådragit oss som ett resultat av eller i samband med din överträdelse.
(c) Tredje parts Produkter och Tjänster på Webbplatsen
Webbplatsen kan innehålla tjänster och/eller produkter (inklusive tilläggsprogram och applikationer) som erbjuds av tredje parter andra än våra Partners (”Tredje parters Produkter och Tjänster”). Ditt användande av de här Tredje parternas Produkter och Tjänster kan vara underställda ytterligare villkor som vi rekommenderar att du läser igenom innan du använder de här Tredje parternas Produkter och Tjänster för första gången och fortsättningsvis även granskar dem för eventuella ändringar. Vi frånsäger oss allt ansvar för eller i samband med ditt användande av sådana Tredje parters Produkter och Tjänster. Vi förbehåller oss rätten att avbryta, ta tillbaka, avsluta och/eller ändra din åtkomst till Webbplatsen och/eller Tjänsterna, inklusive men inte begränsat till Tredje parts Produkter och Tjänster, i den händelse du bryter mot villkoren för Tredje parters Produkter och Tjänster. Du använder Tredje parts Produkter och Tjänster helt på egen risk.
Vi garanterar inte att alla funktioner på Webbplatsen, Tjänster eller Tredje parts Produkter och Tjänster fungerar på alla enheter.
(d) Länka
Du får gärna länka till Webbplatsen med det måste ske på ett sätt som är rättvist och lagligt och som inte skadar vårt rykte eller drar fördel av det (såsom att använda en länk för att antyda någon form av samarbete med oss). Vi förbehåller oss rätten att ta bort länktillstånd när som helst och om vi beordrar dig att ta bort en länk från vår Webbplats måste du göra det utan vidare dröjsmål.
Där Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahållits av tredje parter är dessa där endast för din information. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser och sådana länkar ska inte tolkas som att de är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för förlust eller skada som kan uppstå från ditt användande av dem.
(e) Vårt ansvar i samband med Webbplatsen
Vi kan uppdatera eller ändra Webbplatsen eller dess innehåll när som helst men vi är inte förpliktade att göra det. Observera att detta innebär att innehåll Webbplatsen kan vara inaktuellt. Innehållet på Webbplatsen tillhandahålls endast för allmän information. Det avser inte att vara råd som du bör lita på. Vi garanterar inte på något sätt, vare sig underförstått eller uttryckligen, att Webbplatsen, eller något av dess innehåll, är korrekt, fullständigt, uppdaterat eller fritt från fel eller försummelser. I den utsträckning lagen tillåter, utesluter vi alla bestämmelser, garantier eller andra villkor som kan gälla på Webbplatsen eller innehållet på densamma, vare sig uttryckligen eller underförstått.
Vi har inget ansvar gentemot dig eller någon annan användare för förlust eller skada, vare sig enligt kontrakt, åtalbar handling (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgad plikt eller på annat sätt, som uppstår i enlighet med eller i samband med: (i) användning av, eller oförmåga att använda, Webbplatsen; eller (ii) användning av eller tillit till något innehåll som visas på Webbplatsen.
Observera att vi endast tillhandahåller Webbplatsen för enskilt och privat bruk. Därför har vi inget anvar gentemot dig för förlust av vinst, förlust av affärer, störningar i affärsverksamhet eller förlust av affärsmöjlighet.
Vi ansvarar inte för förlust eller skada som orsakats av virus, denial-of-service-attack eller annat teknologiskt skadligt material som kan infektera din dator, datorprogram, data eller annat material på grund av att du använt Webbplatsen eller laddat ner innehåll från den eller från andra webbplatser länkad till den.
Vi undantar eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar för:
 1. dödsfall eller personskada som orsakats av vårdslöshet från vår sida;
 2. bedrägeri eller bedräglig oriktig framställning;
 3. annat ansvar som inte kan begränsas enligt lag.
Olika begränsningar och undantag av ansvar gäller för ansvar som uppstår som ett resultat av vårt tillhandahållande av Tjänster till dig (så som fastställs i paragraf 4) och Partnernas tillhandahållande av produkter till dig.
12) Integritetspolicy
Vi använder bara dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy. Ta dig ett par minuter för att läsa igenom den noggrant då den innehåller viktig information om hur vi samlar in och använder dina uppgifter. Genom att använda Webbplatsen samtycker du till att vi använder dina data såsom beskrivs i vår Integritetspolicy och du garanterar att alla data som du tillhandahåller oss är korrekta.
13) Immateriell egendom, mjukvara och innehåll
Vi är ägaren eller licensinnehavaren av alla immateriella rättigheter på Webbplatsen och dess innehåll (såsom text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar, datakompileringar och mjukvara inklusive framställning och kompilering av dessa) (”Innehåll”). Rättigheterna på Webbplatsen och Innehållet skyddas av internationella upphovsrättslagar liksom av relevanta nationella lagar gällande upphovsrätt, författarrättigheter och databasrättslagar. Alla sådana rättigheter förbehålls.
Du får inte systematiskt göra utdrag ur och/eller återanvända delar av Webbplatsen eller Innehållet. Du får i synnerhet inte använda några datautvinningverktyg, robotar eller liknande datainsamlings- och utvinningsredskap (vare sig det gäller en gång eller flera gånger) för att återanvända omfattande delar av Webbplatsen. Du får inte skapa och/eller publicera din egen databas med betydande delar av Webbplatsen (t.ex. våra priser eller produktlistor) utan skriftligt godkännande.
Förutom när motsatt uttryckligen anges, är inga personer (inklusive deras namn och bilder), tredje parters varumärken och bilder av tredje parters produkter, tjänster och/eller platser som finns på Webbplatsen på något sätt associerade, länkade eller anslutna till oss. Varumärken/-namn på Webbplatsen ägs av respektive varumärkes ägare.
14) Policy för etiska inköpskällor
Som en ansedd och betrodd verksamhet som tar ställning för att erbjuda sina kunder högkvalitativa produkter förpliktigar vi oss att se till att alla Partners och andra leverantörer driver sin verksamhet på ett etiskt sätt. Vi förväntar oss att alla Partners och andra leverantörer genomgående tillhandahåller en miljö som skyddar deras anställdas hälsa och säkerhet och grundläggande mänskliga rättigheter. Alla Partners och andra leverantörer förväntas uppfylla sina respektive nationella anställningslagar och föreskrifter med särskild hänsyn till: minimiålder för anställning, valfri vald anställning, hälsa och säkerhet, frihet att ansluta sig till facket och rätt till kollektivavtal, ingen diskriminering, ingen grov eller omänsklig behandling, arbetstider, lönepriser och anställningsvillkor.
Vi kommer aldrig medvetet att låta en Partner erbjuda sina produkter på Webbplatsen om sådana produkter kommer från länder som bryter mot dessa principer. Vi ber även våra Partners och andra leverantörer att ingjuta dessa principer när de gör affärer med sina egna leverantörer. Ibland är det dock inte alltid möjligt att övervaka och kontrollera villkoren för varje enskild leverantör som är inblandad i produktionen på grund av den ibland komplexa naturen av Partners och andra leverantörers leveranskedja. Allteftersom vi fortsätter att växa är vi dock medvetna om vikten av att vara proaktiva och göra allt vi kan för att stötta rättigheterna av de som är inblandade i tillverkningen av produkterna.
För att kunna möta våra kunders skiftande behov har Bilb AB slutat lista produkter som är gjorda av päls och utrotningshotade djur på Webbplatsen. Pälsprodukter avser produkter som är gjorda helt och hållet av päls eller med pälsdetaljer (från och med april 2022 kommer vi inte heller sälja eller marknadsföra produkter som tillverkats av, eller innehåller, angorapäls).
Vi kräver också att alla produkter av exotiskt läder har CITES-certifiering och tillåter inte produkter av exotiskt läder såvida det inte är tillåtet enligt CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) och IUCN (International Union for Conservation of Nature).
15) Policy för barnkläder
Bellos Kidswear produktsäkerhetspolicy fastställer riktlinjer för att belysa de typer av produkter som Partnerna kan vara begränsade att sälja via Bilb AB plattform på grund av produktsäkerhetsrestriktioner. Vår policy anger att Partnerna ska söka regelbunden oberoende rådgivning och garanti från märket/tillverkaren/importören som produkten köps från för att avgöra om varorna är tillåtna att säljas i landet och i förekommande fall, staten, där köparen bor. Trots att vi jobbar i nära samarbete med våra Partners är det Partnernas ansvar att se till att varor de säljer uppfyller alla gällande produktlagar och -föreskrifter, så som brännbarhetsstandarder, intyg om överensstämmelse och spårningsetiketter. Vår kundtjänsts rådgivare kan sätta dig i kontakt med relevant Partner om du vill ha mer information.
16) Rea på Bilb AB för inbjudna kunder
Endast utvalda märken. Inbjudna kunder måste logga in för att se erbjudandet på Bilb AB webbplats eller app. Då det här är ett exklusivt event endast för dig får den här informationen inte delas på något sätt, inklusive, men inte begränsat till, webbplatser, bloggar, sociala mediekonton, messenger-appar, e-post, muntligen, etc. Samarbetspartners får inte marknadsföra detta event i enlighet med nätverkets villkor. Bilb AB förbehåller sig rätten (inklusive vid kännedom eller misstanke om att du fört denna information vidare), vilket kan medföra att ditt konto avslutas och/eller att dina transaktioner annulleras under rean. Bilb AB förbehåller sig rätten att återkalla detta erbjudande när som helst, utan förvarning.
17) Slutrea / Final Sale
Varor från slutrean exkluderas från Bilb AB standardvillkor för returer och kan ej returneras. Eventuell retur eller återbetalning av varor från slutrean görs efter Bilb AB eget gottfinnande, enligt tillämpliga lagar.
18) Annan viktig information
Vi förbehåller oss rätten att avsluta ditt BELLOS-konto eller att när som helst begränsa framtida beställningar enligt vårt eget godtycke.
Särskiljande – Varje paragraf i de här villkoren gäller var för sig. Om en domstol eller myndighet fastställer att någon av dem är olagliga eller inte går att verkställa ska resten av paragraferna gälla i laga kraft.
Avsägelse – Om du bryter mot de här Villkoren och vi inte vidtar någon åtgärd eller om vi dröjer med att vidta åtgärd innebär inte det att vi avsagt oss våra rättigheter och har fortfarande rätt att använda våra rättigheter och kompensationer. Om vi avsäger oss våra rättigheter i samband med en överträdelse som begåtts av dig kommer detta ske skriftligt (och undertecknat av en av våra direktörer). Det innebär dock inte att vi automatiskt avsäger oss våra rättigheter i samband med någon annan överträdelse som begås av dig vid senare tillfälle.
Hela avtalet – De här Villkoren utgör hela avtalet mellan dig och oss och de ersätter alla tidigare avtal mellan dig och oss.
Händelser utanför vår kontroll – Vi och Partnerna är inte ansvariga eller ersättningsskyldiga för misslyckat utförande eller försening i utförande eller några andra av våra plikter gentemot dig om sådant misslyckande eller försening orsakats av en händelse som ligger utanför vår kontroll.
En händelse utanför vår kontroll innebär en aktion eller händelse utanför vår eller Partnernas rimliga kontroll såsom force majeure, krig, terroristattacker, handelsförbud, upplopp, strejker, lockouts, handelstvister, eldsvådor, översvämningar, jordbävningar eller andra naturkatastrofer, svåra väderförhållanden, transportstörningar, regeringsåtgärder eller fel i offentliga eller privata telekommunikations- eller transportnätverk.
Om en sådan händelse skulle inträffa och det påverkar utförandet av våra eller Partnernas plikter gentemot dig: (i) kommer vi kontakta dig så snart det rimligen går att meddela dig; och (ii) våra eller Partnernas plikter gentemot dig kommer att avbrytas under tiden händelsen pågår. När händelsen påverkar leveransen av produkten till dig kommer vi att kontakta dig för att fastställa ett nytt leveransdatum när händelsen är över.
Klagomål – Vi bedriver en hanteringsprocess av klagomål som innebär att vi kommer försöka lösa tvisten så fort den uppstår. Meddela oss om du har några klagomål eller kommentarer. Se sidan Kontakta oss för information om hur du når oss.
19) Styrande lagstiftning och jurisdiktion
Allt som rör din beställning, användning av Webbplatsen eller de här villkoren styrs av engelsk lagstiftning. Domstolarna i England har exklusiv jurisdiktion i alla tvister eller stämningar som rör de här Villkoren.
20) Villkor vid beställningar från Utvalda partners
Om du köper en vara från någon av de Utvalda partners som listas i slutet av Paragraf 20:
(a) Paragraf 2 ovan ska inte gälla för dig och ska ersättas med följande:
2) Om oss
Vi är Bilb AB och vi driver Webbplatsen. Vi är ett företag som är registrerat i Sverige och vårt huvudkontors adress är Emmy Rappes Gata 3, 113 68, Stockholm, Sverige. Vårt registrerade organisationsnummer är 559414-6713. Vi tillhandahåller dig tjänsterna via Webbplatsen. Ytterligare information om de tjänster vi tillhandahåller framställs i paragraf 3 nedan.
När du använder Webbplatsen för att köpa produkter från de Utvalda Partnerna, och dessa varor säljs från EU, kommer Bilb AB fakturera dig direkt för produkten och tillhörande leveranstjänster. När varorna finns i Storbritannien kommer Bilb AB att fakturera dig direkt för produkten och tillhörande leveranstjänster. I sådana fall kommer bestämmelserna i Artikel 14 (2) (c) och Artikel 28 (beroende på vad som är tillämpligt) i EU:s momsdirektiv 2006/112/EC att gälla för EU:s mervärdesskatt, medan avsnitt 47 (beroende på vad som är tillämpligt) i UK VAT Act 1994 kommer att tillämpas för Storbritanniens mervärdesskatt. Detta ändrar inte det underliggande avtalet som reglerar leveransen av varor från den Utvalda Partnern till dig och dina lagstadgade rättigheter påverkas ej. Mer information om produkterna, de Utvalda Partnerna och avtalet mellan dig och de Utvalda Partnerna i samband med ditt köp av produkterna finns i avsnitten 5, 6 och 7 nedan.
(b) Paragraf 6 ovan ska inte gälla för dig och ska ersättas med följande:
6) Bilb AB -partner
Enligt förklaringen ovan gäller avtalet för inköpet av produkterna mellan dig och den relevanta Partnern. När du köper produkter via Webbplatsen kommer vi att få betalning från dig och hålla dessa pengar på uppdrag av den relevanta Partnern, innan vi överför det relevanta beloppet till Partnern när produkterna har tillhandahållits dig.
Vi begär att alla Partner som använder Webbplatsen har och upprätthåller rimliga verksamhetspolicyer som efterlever våra egna verksamhetspolicyer. Vi kan dock inte hållas ansvariga för Partners verksamhetspolicyer. Om du är missnöjd med den produkt eller tjänst du har mottagit från en Partner ska du kontakta oss direkt, varvid vi kommer att kontakta den relevanta Partnern å dina vägnar för att försöka lösa problemet.
Ytterligare information om våra Partner och de produkter de erbjuder finns på sidan ’Hur du handlar’.
(c) Det första stycket i paragraf 7(b) ovan ska inte gälla för dig och ska ersättas med följande:
(b) Priser och tillgänglighet. Även om vi försöker säkerställa att alla uppgifter, beskrivningar och priser som visas på Webbplatsen är korrekta, eftersom denna information tillhandahålls av Partnerna, kan det finnas fall där fel uppstår. Om vi upptäcker ett fel i priset för produkter som du har beställt kommer vi att informera dig om detta så snart som möjligt och ge dig möjlighet att bekräfta din beställning på nytt till rätt pris, eller upphäva den. Om vi inte kan kontakta dig kommer din beställning att behandlas som upphävd. Om du upphäver och redan har betalat för produkterna kommer du att få en fullständig återbetalning så snart som möjligt.
(d) Det andra stycket i paragraf 7(b) ovan ska inte gälla för dig och ska ersättas med följande:
Om du besöker Webbplatsen från Storbritannien anges de produktpriser som annonseras på Webbplatsen från Partner i Storbritannien inklusive den moms som vi debiterar. Leveransavgift ingår inte i priserna och kommer att debiteras i tillägg till angivna priser. Leveransavgiften (inklusive den moms som debiteras av oss) kommer att variera beroende på vilka produkter du har beställt och din leveransadress. Paragrafen ”Leveransinformation” på vår sida om beställningar och leverans innehåller mer information. De leveranskostnader som gäller för din beställning kommer att visas tydligt i kassan, innan du gör din beställning (och ingår i beloppet för den totala kostnad som visas på sidan med beställningsöversikten).
(e) Det första stycket i paragraf 7(c) ovan ska inte gälla för dig och ska ersättas med följande:
(c) Betalning: Paragrafen ’Vilka betalningsmetoder accepterar ni?’ under ’Vanliga frågor’ innehåller information om våra tillgängliga betalningsmetoder. När du skickar in din beställning genomför vi en standardkontroll för förhandsgodkännande på din betalningsmetod och produkterna kommer inte att skickas förrän de uppgifter du lämnade har verifierats. Information om när din betalning kommer att debiteras från ditt konto finns i paragrafen ’När kommer mitt kort att debiteras?’ under ’Vanliga frågor’.
21) Rangordningsparametrar
Varor som är tillgängliga för försäljning av varumärken och partnerbutiker på farfetch.com rangordnas automatiskt på sidorna baserat på flera kriterier som anges nedan. Bilb AB använder dessa kriterier för att balansera sina kommersiella krav och de tjänster de tillhandahåller sina partners, med att skapa en webbupplevelse som är optimerad för konsumenter av lyxvaror för att främja en hög servicestandard. Dessa mätvärden kan därför rangordnas sekventiellt eller på annat sätt enligt olika kund-, kommersiella och marknadsscenarier och kan få varierande vikt över tiden.
En kunds användartyp, könsidentitet, preferenser och shoppingbeteende, samt de filter som kunder väljer själva när de handlar, kan påverka resultatet av de objekt som visas som svar på en kundfråga på farfetch.com eller i appen.
Därefter fokuserar Bilb AB algoritmkriterier på varan: (i) nyheter och trender; (ii) lagerstatus och tillgängliga storlekar; (iii) intäkter, transaktionsvolym och lönsamhet; (iv) genomsnittspris hos regionala partners; (v) uppladdningsdatum (vi) aktuell säsong; (vii) sidbesök; (viii) kategori; och (ix) färg.
När identiska varor görs tillgängliga på bellos.se från två eller flera olika partnerkällor beaktas dessutom följande kriterier för att bestämma vilket objekt som visas: (a) slutpris för kund; (b) partnerns lager (inklusive lagerhantering), leveransavstånd och tid till kunden; (c) partnerpoäng (som inkluderar element som lönsamhet och servicenivå); och (d) datum för uppladdning av ett objekt.
Bilb AB kan prioritera varor som kommer från medlemmar i Bilb AB -gruppen (Bilb AB dotterbolag) framför varor som kommer från en tredje part, men kanske inte väljer att göra detta hela tiden. Bilb AB kan vid enstaka tillfällen ge högre ranking till varor som kommer från Bilb AB dotterbolag för att maximera användarnas interaktion med sina egna dotterbolag och för att öka medvetenheten om varor från dess dotterbolag. Appar kan innehålla exklusiva varor eller märken som inte finns till salu på bellos.se, vilket kan påverka varans rangordning och visning.
Bilb AB och återförsäljare kan betala för specifika utvalda platser på ett fåtal webbsidor och appar, vilket resulterar i varor som visas högre. Sådana varor kommer att flaggas som en del av bellos.se landningssidor.